Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en op al het gebruik van deze website van AWMFinance, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die u door middel van deze website beschikbaar worden gesteld (de “Informatie”).

Informatie en Aansprakelijkheid
De Informatie is bedoeld als algemene informatie en bevat geen advies. AWMFinance is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (de onmogelijkheid van) het gebruik van deze website, inclusief schade die is veroorzaakt door virussen of fouten of onvolledigheden van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AWMFinance. AWMFinance is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief – maar niet beperkt tot – schade die het gevolg is van uitval of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die voor elektronische berichten en het doorgeven van virussen worden gebruikt.

Gelinkte sites
Deze website bevat links naar externe internetsites. AWMFinance is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarin gelinkt wordt naar deze website of voor internetsites waar deze website naar verwijst.

Intellectueel eigendom
Tenzij anders aangegeven zijn alle rechten van deze site en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendommen, het eigendom van AWMFinance. Gebruikers is toegestaan om de website en de Informatie te lezen en om kopieën voor eigen gebruik te maken, bijvoorbeeld door de Informatie uit te printen of op te slaan. Al het andere gebruik van deze website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van AWMFinance in een externe internetsite of het creëren van links, hypertext links of deeplinks tussen de website van AWMFinance en andere internetsites is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van AWMFinance.